Οθόνη εκτέλεσης
  Τιμές εισόδου
  Αναλυτική περιγραφή των ενεργειών του προγράμματος
   Εντολές
   Μνήμη
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
   ΣΤΑΘΕΡΕΣ
   ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
     ΑΚΕΡΑΙΕΣ:
     ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:
     ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:
     ΛΟΓΙΚΕΣ:
   ΑΡΧΗ
     ΓΡΑΨΕ
     ΔΙΑΒΑΣΕ
     ΑΝ ΤΟΤΕ
     ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΤΟΤΕ
     ΑΛΛΙΩΣ
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
     ΕΠΙΛΕΞΕ
     ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
     ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ
     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ
     ΓΙΑ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ ΜΕ_ΒΗΜΑ
     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
     ΟΣΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
     ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
     ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
     ΚΑΛΕΣΕ
   ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
   ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
   ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ
     :ΑΚΕΡΑΙΑ
     :ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
     :ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
     :ΛΟΓΙΚΗ
   ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
   Α_Μ() Α_Τ() Ε() ΕΦ()
   ΗΜ() ΛΟΓ() ΣΥΝ() Τ_Ρ()
   ΑΛΗΘΗΣ ΨΕΥΔΗΣ
   DIV MOD
   ΟΧΙ ΚΑΙ Η
   <-
   Εντολές
   Μνήμη